Loading color scheme

Budoucnost separovaného odpadu v Liberci?

Nepořádek kolem podzemních kontejnerů nás zaujal natolik, že jsme požádali odbor ekologie a životního prostředí o informace ke smlouvě se svozovou firmou, která má vývoz na starosti a harmonogram svozu. Odpověď odboru uvádíme celou a beze textových úprav.

Podzemní kontejnery na Sokolovském náměstí jsou fakturovány jako svoz separačních nádob 1100 litrů, a každý vývoz jedné komodity je fakturován jako vývoz 3 nádob, aby souhlasil objem. Tento postup je zvolen proto, že vývoz podzemních kontejnerů není veden ve smlouvě „Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec“ uzavřené v roce 2009 se společností FCC Liberec s.r.o. a prozatímně tak bylo s touto společností v roce 2014 domluveno, že fakturace bude probíhat tímto způsobem, který je pro MML cenově výhodnější. Ve skutečnosti výsypy hydraulickou rukou jsou nákladově vyšší, což by se projevilo i ve výši fakturace pro město a to řádově o 20%. Nutno uvést, že se jedná o přechodové období, neboť v současné době se plánuje stavba dalších podzemních kontejnerů. Smlouvu Vám tedy samozřejmě mohu zaslat, ale svoz podzemních kontejnerů v ní není upraven.

Jinak Vám zasílám i další informace, které se týkají těchto podzemních kontejnerů na Sokolovském nám. Jak sama víte, byly vybudovány v samostatném projektu, který byl situován do druhého projektu týkajícího se celkové obnovy přilehlé části Sokolovského náměstí. Bohužel již od počátku bylo místo vybráno velmi nešťastně – kontejnery jsou ve svahu, proto je zde zábradlí, které omezuje vlastní vysypávání, svozová technika se k nim těžce dostává. Dále, jelikož je v místě několik velmi žádaných parkovacích míst, tak tam i přes info ceduli, kde je napsána doba vývozu, stojí neustále některá vozidla a znemožňují tak svozové společnosti manipulaci s kontejnery. Kontejnery jsou navíc určeny pouze pro sběr využitelných složek komunálního odpadu v podobě papíru, plastu a bílého a barevného skla. Naprosto chybí tetrapack nebo nádoba na směsný komunální odpad. Dřívější zadavatel vůbec nepředpokládal, že také uloží nádoby na směsný komunální odpad pod zem a ty nyní bohužel stále hyzdí půlku náměstí. Odbor ekologie a veřejného prostoru se s touto problematikou musí nějakým způsobem vypořádat, jelikož v místě vznikají černé skládky, jsou problémy se svozy a přibývá také stížností. V minulých letech došlo k následujícím opatřením:

Úprava intervalu výsypu jednotlivých nádob, dnes je to jednou týdně u papíru a plastu a jednou za tři týdny u skla

  • Úprava příslušného dopravního značení, kdy se stanovily přesně dny a časy, kdy probíhá výsyp nádob a auta zde nesmějí zastavit.

  • Na základě stížností obyvatel, že jsou nádoby neustále přeplňovány, bylo zjištěno, že nádoby jsou konstrukčně nevhodně řešeny. Vhozová šachta měla uvnitř dvoukřídlý buben, který zamezoval vhazování objemnějších odpadů. Obyvatelé se odpad snažili tlačit násilím a docházelo častokrát k ucpání vhozové šachty, přičemž lidé se špatně domnívali, že jsou kontejnery plné. Pří výsypech se však ukázalo, že obsah v kontejnerech je minimální a vše zůstává v šachtě a následně kolem ní. Jako jednoduché řešení bylo zvoleno sundat jedno křídlo bubnu, čímž se otvor více otevřel a problému se zasekáváním odpadu to částečně pomohlo. Řešení tohoto problému jsme oslovili výrobce společnost Meva a.s., která kontejnery dodávala. Teprve až v letošním roce se nabízí možnost výměny vhozové šachty za jinou variantu. Vzhledem k tomu, že kontejnery musí splňovat poměrně přísné technické normy a technicky nelze měnit libovolně jakýkoliv typ šachet za jiný, trvalo to až do letoška. Nyní je již objednána nová vhozová šachta nejprve u kontejneru na papír, následně se dodá ještě pro plast. Šachta by měla být namontována v nejbližších týdnech, přičemž následně proběhne testovací období, zda-li toto technické řešení situaci pomůže či nikoliv.

  • Vzhledem k tomu, že kontejnery jsou umístěny v oblasti s velkým výskytem různých provozoven, včetně restaurací, využívali kontejnery také jejich majitelé. Právnické osoby však nejsou zapojeni do systému odpadového hospodářství města, tím pádem odkládáním odpadu systém zneužívali na úkor fyzických osob. Častokrát byly k vidění velké kartonové krabice od zboží apod. Ve spolupráci s odborem životního prostředí a oddělením poplatků a pohledávek došlo k několika kontrolám a na jejich základě se řešily jednotlivé problémy.

  • Místo je pravidelně uklízeno společností FCC Liberec s.r.o. od odpadu odloženého kolem vhozových šachet.

  • V neposlední řadě odbor ekologie a veřejného prostoru předkládal v únoru tohoto roku radě města materiál (3.RM, 6.2.2018), kde jsme navrhovali, aby do podzemních kontejnerů v rámci smart city projektu byly namontovány senzory, které by zaznamenávaly naplněnost těchto kontejnerů. Bohužel materiál byl stažen i přes přítomnost a vysvětlování kladů přímo zástupci společnosti O2, kteří tuto službu městu nabízeli, viz příloha.


Ačkoliv jsou tyto podzemní kontejnery provázeny řadou problémů, kdy například jsme museli nechat i několikrát odčerpat ze šachet vodu, která tam zatékala při déle trvajících deštích, odbor EP tím získal řadu cenných zkušeností, které se rozhodl zúročit při zpracování projektové dokumentace na další vytipovaná místa. Nejprve bylo zvoleno 20 lokalit v rámci Městské památkové zóny, u kterých studie posoudila vhodnost pro umístění podzemních kontejnerů z hlediska dostupnosti pro svozovou techniku a především z hlediska existence inženýrských sítí. Pakliže je střed města výrazně zasíťovaný, ze studie vyplynulo, že použít lze sotva čtvrtinu míst bez toho, aniž by muselo docházet ke složitým přeložkám větších počtů inženýrských sítí a ani ty by leckdy nebyly technicky možné nebo by byly ekonomicky zcela nepřijatelné. Památková zóna byla vybrána na základě výrazného nedostatku stanovišť kontejnerů na sběr využitelných složek komunálního odpadu a na základě platné vyhlášky, která omezuje umístění klasických nádob v ulicích spadajících do této zóny. Do budoucích let bude snaha v rámci památkové zóny tyto kontejnery dále umísťovat, přičemž po vytvoření dostatečné sítě v této oblasti je možné se přesunout také na sídliště k velkým separačním stáním, která svou kapacitou nestačí potřebám místních obyvatel.
Nyní jsou zpracovávány veškeré podklady pro získání stavebního povolení na tři lokality – ul. Zámečnická, nám. Sukovo a nám. Českých bratří. Cílem je získat potřebnou dokumentaci a povolení jakožto nezbytné podklady pro nadcházející výzvu z Operačního programu životního prostředí, kde lze na výstavbu podzemních kontejnerů žádat finanční prostředky v rámci dotace. Investice do stavebních prací se pohybuje v rozmezí 4 – 5 milionů korun. V průběhu tohoto podzimu by mělo být vydáno stavební povolení a také by mělo být zažádáno o přidělení dotace. Vlastní realizace by měla proběhnout v příštím roce, tedy v roce 2019.