Loading color scheme

Opravdu je Liberec město sportu?

Ke dni 30. června letošního roku musí mít každý kraj a každá obec zpracovaný „Plán rozvoje sportu“ pro své území. Tato povinnost vznikla na základě novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Samotná novela je pouhým torzem původního úmyslu zákonodárců, ale i přesto v ní shledávají, zvláště samotní sportovci, určitý kompromis.

Podle této novely má vzniknout například rejstřík sportovců, sportovních klubů a také sportovních zařízení. Registrace v tomto rejstříku bude povinná pro všechny sportovní subjekty, které budou chtít státní podporu. Každá obec má tedy podle tohoto zákona „vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.“

Podpora sportu se vždy odvíjí od potřeb obcí a z velké části závisí na možnostech rozpočtu obce. V současné době se využívá k podpoře zejména příjmů z tzv. hazardu, ale není tajemstvím, že zvláště Ministerstvo financí uvažuje o přesunu těchto příjmů z obcí na samotné ministerstvo. Těžko soudit, zda by poté tyto prostředky směřovaly i na opravu a údržbu samotných sportovních objektů či zařízení, které patří do majetku obcí.

Již v úvodu svého textu jsem uvedl, že tyto plány musí být dle zákona hotové do konce měsíce června. Měla by jim předcházet důkladná analýza a určitě by bylo vhodné zapojit občany a zjistit jejich potřeby a preference. To rozhodne, na jaká sportovní zařízení by se mělo město nejvíce zaměřit. Město by mělo po těchto diskusích s odbornou i laickou veřejností stanovit priority v jednotlivých oblastech sportu, a zejména by mělo nastavit transparentní a spravedlivé rozdělování finančních prostředků.

A protože i v Liberci jde na podporu sportu výrazná částka, zajímali jsme se na posledním jednání zastupitelstva, zda i v Liberci se koncepce připravuje. Už jen proto, že Liberecký kraj, který má tutéž povinnost, svůj „Plán“ po důkladných konzultacích se všemi dotčenými, přijal již v lednu. Podle primátora, na kterého jsem interpelaci směřovali, se prý koncepce připravuje. Ale tak nějak po liberecku. V tichosti a tajnosti, bez diskuse s ostatními zastupiteli, zatím bez projednání ve výborech či sportovní komisi. Trochu risk ve městě, kde se zastupitelé nejsou v posledních letech schopni shodnout prakticky na ničem. Na druhou stranu, možná je to i úmysl. Za nedodržení zákona žádná sankce městu nehrozí, ohroženi zůstanou jen samotní sportovci a kluby, pokud by případně chtěli požádat o podporu stát. Tu nakonec možná právě kvůli chybějící koncepci města nedostanou.
A na závěr znění zákona č. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu:

§ 6
Úkoly obcí
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, zastupitelé bez politické příslušnosti